องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 178
เดือนนี้5,208
ทั้งหมด195,168

camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่มอบพันธ์ุปลาดุก เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าไม้ปลูก ให้แก่ครอบครัวยากจนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพิ่ม [18 พฤษภาคม 2565]
อบต.บ้านเพิ่ม ได้ดำเนินงานซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหมู่ที่ 3 และ 6 [18 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2565 [22 มีนาคม 2565]
มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัว ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 [22 มีนาคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ เลขที่ เรื่อง
7 กันยายน 2565 insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม grade โดย : admin อ่าน : 21
1 กันยายน 2565 insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll โดย : admin อ่าน : 27
8 สิงหาคม 2565 insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll โดย : admin อ่าน : 31
28 กุมภาพันธ์ 2565 photo การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๕ poll โดย : admin อ่าน : 105
25 กุมภาพันธ์ 2565 หนังสือที่ว่าการอำเภอผาขาว ที่ ลย.1218/ว087 17 กุมภาพันธ์ 2565 photo โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.เลย poll โดย : admin อ่าน : 123

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
facebook

Line


บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายฉัตรพล พุทธจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 08-6224-3180
นายฉัตรพล พุทธจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 08-6224-3180
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
30/11/2565
01/12/2565
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
กพส.
30/11/2565
01/12/2565
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ
กสว.
30/11/2565
01/12/2565
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
30/11/2565
01/12/2565
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
01/12/2565
01/12/2565
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู
[เอกสารแนบท้าย]
กพส.
30/11/2565
30/11/2565
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ