info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 168
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ประกาศเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ อบต.บ้านเพิ่ม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file การประชุมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างเพื่อกำหนดแนวทางกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
photo ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
photo ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ อบต.บ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA