info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 167
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ในเขต อบต.บ้านเพิ่ม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 93 |
photo ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file สรุปผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file สรุปผลการสำรวจตลาดสดในตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 484 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
photo แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA