info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 195
เดือนนี้ 4,133
เดือนที่แล้ว 9,151
ทั้งหมด 36,489

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 331 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศช่องทางร้องเรียนงานบุคคล อบต.บ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ้านเพิ่ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ้านเพิ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ้านเพิ่ม เรื่อง การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file แบบกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file การชำระภาษี ประจำ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ปาะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสงวน วงกองแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : ๐๘๘๕๑๕๘๓๒๘
(นายสงวน วงกองแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : ๐๘๘๕๑๕๘๓๒๘
นายสมภพ โยไทย
ผอ.กองช่าง รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผอ.กองช่าง รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA