info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 158
volume_down ประกาศต่างๆ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
photo ประกาศสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลว 19 มิ.ย. 2563 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2050 |
insert_drive_file ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ ของ อบต.บ้านเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบั poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้ายการโอนการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการการเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลา มาสาย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA