info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95
account_box สำนักปลัด
นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธนิษร แสงประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางธนิษร แสงประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนพงศ์ วันคัน
นักวิชาการศึกษา
นายธนพงศ์ วันคัน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอรพิรา โทมนัส
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรพิรา โทมนัส
นักทรัพยากรบุคคล
นางเสาวนิตย์ สาไร
นักพัฒนาชุมชน
นางเสาวนิตย์ สาไร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวมัณฑนา ทิพย์สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมัณฑนา ทิพย์สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายราชัน ทิพย์สุวรรณ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายราชัน ทิพย์สุวรรณ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกนัฐวัตร แสนบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
จ่าเอกนัฐวัตร แสนบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวิชยะ แก้วพิภพ
นักจัดการงานทั่วไป
นายวิชยะ แก้วพิภพ
นักจัดการงานทั่วไป
นายโยทิน จันดา
ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน
นายโยทิน จันดา
ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน
นายเสนีย์ บางประอินทร์
พนักงานขับรถขยะ
นายเสนีย์ บางประอินทร์
พนักงานขับรถขยะ
นายประทวน บุผู
คนงานประจำรถขยะ
นายประทวน บุผู
คนงานประจำรถขยะ
นายสราวุฒิ มุกดาราช
คนงานประจำรถขยะ
นายสราวุฒิ มุกดาราช
คนงานประจำรถขยะ
นายต่อพงษ์ พวงกันยา
คนงานประจำรถขยะ
นายต่อพงษ์ พวงกันยา
คนงานประจำรถขยะ
นายชุมพร พิมใจ
ภารโรง
นายชุมพร พิมใจ
ภารโรง
นายธวัช พงษ์เพ็ชร
พนักงานขับรถน้ำ
นายธวัช พงษ์เพ็ชร
พนักงานขับรถน้ำ
นางสาวอัญชลี คำมุงคุณ
ผช.ธุรการ
นางสาวอัญชลี คำมุงคุณ
ผช.ธุรการ
นายอภิสิทธิ์ พรมอินทร์
คนงานประจำรถน้ำ
นายอภิสิทธิ์ พรมอินทร์
คนงานประจำรถน้ำ
นางนวลนภา ทาวงษ์
แม่บ้าน
นางนวลนภา ทาวงษ์
แม่บ้าน
นายวชิระ พิมใจ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายวชิระ พิมใจ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นางอรุญศรี บุผู
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักวิเคราะห์ฯ)
นางอรุญศรี บุผู
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักวิเคราะห์ฯ)
นายอานัส บุญดวง
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักพัฒนาชุมชน)
นายอานัส บุญดวง
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักพัฒนาชุมชน)
---------
จ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ)
---------
จ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ)
นายเมธาชัย พงษ์เพ็ชร
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)
นายเมธาชัย พงษ์เพ็ชร
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)
นายธเนศ บางประอินทร์
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)
นายธเนศ บางประอินทร์
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA