องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
account_box สำนักปลัด
นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธนิษร แสงประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนพงศ์ วันคัน
นักวิชาการศึกษา

นักทรัพยากรบุคคล
นางเสาวนิตย์ สาไร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวมัณฑนา ทิพย์สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
นายราชัน ทิพย์สุวรรณ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกนัฐวัตร แสนบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวิชยะ แก้วพิภพ
นักจัดการงานทั่วไป
นายโยทิน จันดา
ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน
นายเสนีย์ บางประอินทร์
พนักงานขับรถขยะ
นายประทวน บุผู
คนงานประจำรถขยะ
นายสราวุฒิ มุกดาราช
คนงานประจำรถขยะ
นายต่อพงษ์ พวงกันยา
คนงานประจำรถขยะ
นายชุมพร พิมใจ
ภารโรง
นายธวัช พงษ์เพ็ชร
พนักงานขับรถน้ำ
นางสาวอัญชลี คำมุงคุณ
ผช.ธุรการ
นายอภิสิทธิ์ พรมอินทร์
คนงานประจำรถน้ำ
ว่าง
แม่บ้าน
นายวชิระ พิมใจ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นางอรุญศรี บุผู
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักวิเคราะห์ฯ)
นายอานัส บุญดวง
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักพัฒนาชุมชน)
---------
จ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ)
นายเมธาชัย พงษ์เพ็ชร
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)
นายธเนศ บางประอินทร์
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)