info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 128
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อยู่ในการปกครองของตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 229 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอ ผาขาว จังหวัดเลย 42240 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-4281-0765 ถึง 6 ห่างจากอำเภอผาขาว ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ อาณาเขต - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง และตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย - ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหิน กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดประมาณ 67.50 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 42,187.50 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบลุ่มน้อยกว่า พื้นที่ป่า ลักษณะเป็นภูเขาหิน ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA