info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 128
account_box ฝ่ายสภา
นายสนธยา บุผู
ประธานสภา อบต.บ้านเพิ่ม
นายสนธยา บุผู
ประธานสภา อบต.บ้านเพิ่ม
นายอานนท์ ประทุมชัย
รองประธานสภา อบต.บ้านเพิ่ม
นายอานนท์ ประทุมชัย
รองประธานสภา อบต.บ้านเพิ่ม
นายทองเยี่ยม แก้วพิภพ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 1
นายทองเยี่ยม แก้วพิภพ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 1
นายชาคริต คำภามิ่ง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 1
นายชาคริต คำภามิ่ง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 1
นายสมบูรณ์ รักชาติ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 2
นายสมบูรณ์ รักชาติ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 2
นางสมควร แก้วมณี
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 3
นางสมควร แก้วมณี
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 3
นายณัฐชนน เนื้องกลาง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 3
นายณัฐชนน เนื้องกลาง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 3
นายทองเหมาะ แซ่ซื้อ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 4
นายทองเหมาะ แซ่ซื้อ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 4
นายนคร เจือเงิน
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 4
นายนคร เจือเงิน
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 4
นายอำมรินทร์ พงษ์เพชร
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 5
นายอำมรินทร์ พงษ์เพชร
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 5
นายแด่น พิมใจ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 6
นายแด่น พิมใจ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 6
นายบุญเส็ง ดาวสูงเนิน
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 7
นายบุญเส็ง ดาวสูงเนิน
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 7
นายไพบูลย์ ศรีธงชัย
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 7
นายไพบูลย์ ศรีธงชัย
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 7
นายจำเนียน พิมใจ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 8
นายจำเนียน พิมใจ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 8
นายประยูร ไชยพิลา
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 8
นายประยูร ไชยพิลา
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 8
นายภาคภูมิ รามศิริ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 9
นายภาคภูมิ รามศิริ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 9
นางสาวภชริญานันท์ บางประอินทร์
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 9
นางสาวภชริญานันท์ บางประอินทร์
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 9
ว่าง
เลขานุการสภาฯ
ว่าง
เลขานุการสภาฯ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม

นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA