info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 99
camera_alt ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. [8 พฤศจิกายน 2564]
ปฏิทินการเลือกตั้ง [5 ตุลาคม 2564]
ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) [30 เมษายน 2564]
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ เลขที่ เรื่อง
12 พฤศจิกายน 2564 insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ในเขต อบต.บ้านเพิ่ม ประจำปี 2565 grade โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 23
12 ตุลาคม 2564 ลย 75602/ว032 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน grade โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 21
19 เมษายน 2564 photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) poll โดย : admin อ่าน : 167
1 มีนาคม 2564 insert_drive_file ประกาศยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ poll โดย : admin อ่าน : 96
11 มกราคม 2564 photo การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 297

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
facebook

Line

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ