info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 125
เดือนนี้ 4,063
เดือนที่แล้ว 9,081
ทั้งหมด 36,419

account_box กองคลัง
นางรัชนี แก้วมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัชนี แก้วมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางธันยนันท์ มงคลธิติวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางธันยนันท์ มงคลธิติวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายราวิน สุวรรณแสง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายราวิน สุวรรณแสง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววรารี ศรีคูณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววรารี ศรีคูณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสุณิสา แก้วพิภพ
นักวิชาการคลัง
นางสุณิสา แก้วพิภพ
นักวิชาการคลัง
นางสาวพัชรี ศรีภูมิ
ผช.การเงินและบัญชี
นางสาวพัชรี ศรีภูมิ
ผช.การเงินและบัญชี
นางสาวเนตรดาว พิมใจ
ผู้ช่วยพัสดุ
นางสาวเนตรดาว พิมใจ
ผู้ช่วยพัสดุ
นางจีระนันท์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง
ผช.ธุรการกองคลัง
นางจีระนันท์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง
ผช.ธุรการกองคลัง
นางศิริพร พรมอินทร์
ผช.จัดเก็บรายได้
นางศิริพร พรมอินทร์
ผช.จัดเก็บรายได้
นางสายสุดา ศิริธร
จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานการเงินและบัญชี)
นางสายสุดา ศิริธร
จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานการเงินและบัญชี)
นางสาววนารี พงษ์เพชร
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานบันทึกข้อมูล)
นางสาววนารี พงษ์เพชร
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานบันทึกข้อมูล)
นายรพีภัทร นามราชา
จ้างเหมาบริการ(คนงานจดมาตรวัดน้ำ)
นายรพีภัทร นามราชา
จ้างเหมาบริการ(คนงานจดมาตรวัดน้ำ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสงวน วงกองแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : ๐๘๘๕๑๕๘๓๒๘
(นายสงวน วงกองแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : ๐๘๘๕๑๕๘๓๒๘
นายสมภพ โยไทย
ผอ.กองช่าง รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผอ.กองช่าง รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA