องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
account_box กองคลัง
นางรัชนี แก้วมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสางธันธิวา แก้วบุดดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสุณิสา แก้วพิภพ
นักวิชาการคลัง
นางสาวพัชรี ศรีภูมิ
ผช.การเงินและบัญชี
นางสาวเนตรดาว พิมใจ
ผู้ช่วยพัสดุ
นางจีระนันท์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง
ผช.ธุรการกองคลัง
นางศิริพร พรมอินทร์
ผช.จัดเก็บรายได้
นางสาวปรียาภรณ์ แก้วมี
จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานการเงินและบัญชี)
นางสาวถิราวรรณ บางประอินทร์
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานพัสดุ)
นางสาวขวัญธิวา นามคร
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานจัดเก็บรายได้)
นายรพีภัทร นามราชา
จ้างเหมาบริการ(คนงานจดมาตรวัดน้ำ)
นางสาวอุษา
จ้างเหมาบริการ(คนงานจดมาตรวัดน้ำ)