info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 189
camera_alt ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. [8 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ปฏิทินการเลือกตั้ง [5 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) [30 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
ผู้โพส : admin
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
ก่ารแข่งขันกีฬาประชาชนหมู่บ้านสัมพันธ์รวมใจต้านยาเสพติด(บ้านเพิ่มเกมส์)ครั้งที่ 20
ผู้โพส : admin
ตำบลบ้านเพิ่มน่าอยู่ผู้คนน่าฮัก
ผู้โพส : admin
โครงการ "Click of" ก่อนทิ้ง
ผู้โพส : admin
จังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2562
ผู้โพส : admin
งานวันเด็กปี62
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA