องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
account_box ฝ่ายบริหาร
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 08634363846
นางสุภาณี ประจันตะเสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 081-1018263
นายธนภัทร หอมสมบัติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 099-7646682
นางสมควร แก้วมะณี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 080-1796800
account_box ฝ่ายสภา
นายชาคริต คำภามิ่ง
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 1/ประธานสภา
โทร : 091-0435201
นายอำมรินทร์ พงษ์เพชร
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 5/รองประธานสภา
โทร : 098-5295448
นายพิทักษ์ ธงชัย
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 3/เลขานุการสภา
โทร : 083-2399162
นายสกาย นาชาลี
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 2
โทร : 095-9173933
นายบุญเหรียญ ยืนแสนหาร
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 4
โทร : 083-3365459
นายปิ่นแก้ว หีบแก้ว
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 6
โทร : 083-3440307
นายสมชาย กุจะพันธ์
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 7
โทร : 084-3569062
นายจำเนียน พิมใจ
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 8
โทร : 082-5860213
นางสาวกัลยาณี ตุธรรมมา
ส.อบต.บ้านเพิ่ม หมู่ 9
โทร : 093-1097453
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายฉัตรพล พุทธจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0862243180
นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-95764289
นางรัชนี แก้วมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-9648769
นายสมภพ โยธาไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-8425108
account_box สำนักปลัด
นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธนิษร แสงประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนพงศ์ วันคัน
นักวิชาการศึกษา

นักทรัพยากรบุคคล
นางเสาวนิตย์ สาไร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวมัณฑนา ทิพย์สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
นายราชัน ทิพย์สุวรรณ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกนัฐวัตร แสนบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวิชยะ แก้วพิภพ
นักจัดการงานทั่วไป
นายโยทิน จันดา
ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน
นายเสนีย์ บางประอินทร์
พนักงานขับรถขยะ
นายประทวน บุผู
คนงานประจำรถขยะ
นายสราวุฒิ มุกดาราช
คนงานประจำรถขยะ
นายต่อพงษ์ พวงกันยา
คนงานประจำรถขยะ
นายชุมพร พิมใจ
ภารโรง
นายธวัช พงษ์เพ็ชร
พนักงานขับรถน้ำ
นางสาวอัญชลี คำมุงคุณ
ผช.ธุรการ
นายอภิสิทธิ์ พรมอินทร์
คนงานประจำรถน้ำ
ว่าง
แม่บ้าน
นายวชิระ พิมใจ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นางอรุญศรี บุผู
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักวิเคราะห์ฯ)
นายอานัส บุญดวง
จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานนักพัฒนาชุมชน)
---------
จ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ)
นายเมธาชัย พงษ์เพ็ชร
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)
นายธเนศ บางประอินทร์
จ้างเหมาบริการ(คนงานประจำรถขยะ)
account_box กองคลัง
นางรัชนี แก้วมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายราวิน สุวรรณแสง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสุณิสา แก้วพิภพ
นักวิชาการคลัง
นางสาวพัชรี ศรีภูมิ
ผช.การเงินและบัญชี
นางสาวเนตรดาว พิมใจ
ผู้ช่วยพัสดุ
นางจีระนันท์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง
ผช.ธุรการกองคลัง
นางศิริพร พรมอินทร์
ผช.จัดเก็บรายได้

จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานการเงินและบัญชี)

จ้างเหมาบริการ(ช่วยงานบันทึกข้อมูล)
นายรพีภัทร นามราชา
จ้างเหมาบริการ(คนงานจดมาตรวัดน้ำ)
account_box กองช่าง
นายสมภพ โยธาไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยุทธนา ชาติแพงตา
นายช่างโยธา
นายณัฐวุฒิ เติมทองชัย
นายช่างไฟฟ้า
นายสมยศ หงษ์คำเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางดอกไม้ โยธาไทย
ผช. ธุรการกองช่าง
นายอิทธิชัย พิมใจ
คนงาน
นายโยธา โยธาไทย
ผช.ช่างสำรวจ
นายนิคม พรมอินทร์
จ้างเหมาบริการ(คนงานซ่อมบำรุงประปา)
นายอนงค์ กองแก้ว
จ้างเหมาบริการ(คนงานซ่อมบำรุงประปา)