ชื่อเรื่อง : ซื้อถังขยะ จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง