ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง