ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้งภายในสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง