ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพิ่ม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง