ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 เส้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง