ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านเพิ่มผล หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)