ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ ใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง