ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ 4 สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง