ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเพิ่มสุข หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง