ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง