ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง