ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง