ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุประปา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง