ชื่อเรื่อง : จ้างขยายเขตและซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง