ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มอก.) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง