ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยบรรพต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง