ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 5 รายการ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง