ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (นักพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง