ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (นักวิเคราะห์ ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง