ชื่อเรื่อง : ซื้อตลับหมึก 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง