ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)