ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)