ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง