ชื่อเรื่อง : จ้างป้ายผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง