ชื่อเรื่อง : จ้างขยายเขตและซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง