ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง งานจัดเก็บรายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง