ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง