ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทองสามัคคีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง