ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงฝังกลบบ่อขยะพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง