info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ในเขต อบต.บ้านเพิ่ม ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview21
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167
insert_drive_file ประกาศยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
photo การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview297

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview250

play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview253
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview289

play_arrow ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสนธยา บุผู
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0864363846
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA